Privacybeleid

PRIVACY BELEID

ELITIS REAL ESTATE NV
KBO 0677.629.627

1. Waarom deze privacy policy?

1.1. Dit is de privacy policy van de Elitis Real Estate NV (hierna ook: “Elitis Real Estate”, “wij” of “ons”). Onze bedrijfsgegevens vind je in artikel 3 hieronder.

1.2. Deze privacy policy is van toepassing op de verwerking van jouw persoonsgegevens door Elitis Real Estate in het kader van haar diensten inzake vastgoedbemiddeling.

In deze privacy policy leggen wij jou uit welke persoonsgegevens we van jou verwerken, hoe wij dat doen, waarom wij dat doen, op welke basis, welke rechten jij hebt en met wie we jouw gegevens kunnen delen. Wij proberen je hierover zo transparant mogelijk te informeren.

Wij raden je aan deze privacy policy zorgvuldig te lezen. Je kan deze privacy policy te allen tijde te raadplegen onder de rubriek ‘Privacyverklaring’ op de website van Elitis Real Estate [hyperlink].

1.3. Jouw privacy is uiterst belangrijk. Daarom nemen wij alle passende maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen en beveiligen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming (incl. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)).

1.4. Deze privacy policy dekt niet het privacybeleid, verklaringen of voorwaarden van derden, noch van andere vennootschappen binnen de Wilink groep.

1.5. Elitis Real Estate kan deze privacy policy aanpassen. Het is daarom belangrijk dat je de policy regelmatig raadpleegt. Op de website vind je de meest actuele versie. Eventuele wijzigingen zullen gecommuniceerd worden via de website, per e-mail of via andere elektronische kanalen.

1.6. Deze privacy policy is onderworpen aan het Belgische recht. Enkel de rechtbanken van Gent (afdeling(en) Gent) zijn bevoegd in geval van een geschil

 

2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens?

2.1.      Wij natuurlijk (Elitis Real Estate). Wij de zgn. ‘vewerkingsverantwoordelijke’ om het met een moeilijk woord te duiden. Dit betekent dat wij het doel en de middelen van de verwerking bepalen en instaan voor de rechtmatige en correcte verwerking van jouw gegevens.

2.2.      Elitis Real Estate treft alle passende maatregelen opdat de verwerking van jouw persoonsgegevens in overeenstemming zou zijn met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming. De aangestelden of medewerkers van Elitis Real Estate die toegang hebben tot jouw persoonsgegevens, alsook verwerkers die zij inschakelt (zie artikel 5 hieronder), hebben evenzeer de verplichting die wetgeving na te leven.

 

3. Hoe kan je ons contacteren?

Je kan Elitis Real Estate contacteren via onderstaande gegevens:

Zetel: Rijvisschestraat 124 – 9052 Gent

Telefoonnummer: +32 78 05 51 51

Onze Data Protection Officer kan je contacteren op het e-mailadres: info@elitisrealestate.be

 

4. Welke gegevens verwerken wij van jou en hoe?

4.1.      Elitis Real Estate verwerkt volgende gegevens van jou:

 • Identificatie- en contactgegevens: naam, voornaam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer.
 • Elektronische (identificatie)gegevens: apparaatgegevens, logbestandsgegevens zoals het IP-adres, browser en besturingssysteem, externe websites, bezochte pagina’s
  (met datum en tijd van verbindingsmomenten), cookies.
  Persoonlijke kenmerken: geboortedatum, leeftijd, geboorteplaats, geslacht, burgerlijke staat, nationaliteit.
 • Financiële gegevens: bankrekeningnummer, nummer kredietkaart.
 • Opleiding en vorming: studies, diploma’s.
 • Beroep en betrekking: huidige betrekking, functie, werkgever/organisatie/plaats van tewerkstelling, cv, loopbaan, sociale gegevens, evaluaties.
 • Lidmaatschappen
 • Beeldopnames: foto’s, video’s.
 • Vrijetijdsbesteding en interesses.
 • Bijzondere categorieën: gezondheidsgegevens, gevoelige gegevens, strafrechtelijke gegevens, gerechtelijke gegevens, rijksregisternummer.

4.2.      Wij verwerken jouw gegevens wanneer je (rechtstreeks) contact met ons opneemt, wanneer je ons een verzoek stuurt, een offerte of voorstel opvraagt. Ook kunnen wij jouw gegevens onrechtstreeks ontvangen, bv. via met Elitis Real Estate verbonden vennootschappen of partners of van derden.

Ook via de website, onze sociale netwerken en (web)platformen kunnen wij jouw gegevens verwerken, in het bijzonder elektronische (identificatie)gegevens zoals aangegeven in artikel 4.1 hierboven.

Jouw (contact)gegevens (e-mailadres) worden verwerkt wanneer je je inschrijft op onze nieuwsbrief.

Jouw e-mails, communicatie en telefonische oproepen, op jouw of op ons initiatief, kunnen een aanvullende bron van (persoons)gegevens vormen. We verwerken die gegevens enkel op rechtmatige wijze en in het kader van de doeleinden zoals bepaald in artikel 5 hieronder.

Ten slotte, indien je een leverancier of dienstverlener bent van Elitis Real Estate, worden jouw gegevens (al dan niet als aangestelde van dergelijke leverancier of dienstverlener) bij contactname of in het kader van de dienstverlening aan Elitis Real Estate verwerkt.

 

5. Waarom en op basis van wat verwerken wij jouw gegevens?

5.1.      Elitis Real Estate verwerkt jouw persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

 • Contactname, inlichtingen, informatie

Wij verwerken jouw (identificatie)gegevens om in contact te treden met u, uw eventuele vragen te kunnen verwerken en u de nodige inlichtingen te kunnen verschaffen over ons bedrijf, onze activiteiten en diensten, onze website, softwareapplicaties, platformen of andere met onze diensten of activiteiten gerelateerde informatie.

Indien je bepaalde gegevens, zoals jouw identificatiegegevens, niet bezorgt dan is het mogelijk dat we jou niet (terug) kunnen contacteren, geen informatie kunnen geven of geen diensten kunnen verlenen aan jou of jouw onderneming.

 • Klantenbeheer – leveren van diensten (inzake vastgoedbemiddeling)

Tevens verwerken wij jouw persoonsgegevens voor het beheren van onze klantenbestanden, voor orderbeheer, opmaken van voorstellen, offertes, het uitvoeren en opvolgen van de opdrachten die je ons toevertrouwt, leveren van onze diensten, administratie, backoffice, facturatie, boekhouding, klachtenbeheer, betwistingen en opvolging van de solvabiliteit van klanten en leveranciers.

Wij verwerken jouw persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met jou of jouw onderneming, om jou of jouw onderneming onze diensten te kunnen leveren.

De verwerking van jouw gegevens (zoals vermeld onder artikel 4.1 hierboven) voor voormelde doeleinden is aldus noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met jouw of jouw onderneming en/of om op jouw verzoek bepaalde maatregelen te nemen vóór of met het oog op het sluiten van deze overeenkomst. Tevens kan die verwerking gesteund zijn op onze gerechtvaardigde (commerciële) belangen in zover je niet contracteert in persoonlijke naam (maar bv. met een onderneming) en in zover die belangen zwaarder doorwegen op jouw (privacy)rechten of belangen. Deze belangen kunnen o.m. zijn: aanbieden van diensten die aansluiten bij jouw behoeften, de uitvoering van de overeenkomst(en), het beheer ervan en onze diensten / advies in dit verband, naleving van toepasselijke wetgeving, normen, richtlijnen, gedragscodes, optimaliseren en verbeteren van onze diensten alsook van onze bedrijfsvoering en dienstverlening, uitbouw en onderhouden van commerciële relaties met onze klanten, direct marketing (zie ook verder), de evaluatie, vereenvoudiging, testen en verbeteren van onze (bedrijfs)processen, monitoren van onze activiteiten, rapportering, (goed) bestuur, (risico)beheer en controle van onze organisatie, bescherming van onze activiteiten, aandeelhouders, werknemers en klanten, preventie en vermijden van misbruik, fraude en witwassen, netwerk- en informatiebeveiliging, opleiding van personeel, toezicht op medewerkers en personeel ten behoeve van veiligheid of managementdoeleinden en handhaving van juridische betwistingen, bewijsvoering, vaststelling, uitoefening, verdediging en vrijwaring van onze rechten of van die van onze klanten, bv. bij geschillen. Wanneer Elitis Real Estate zich beroept op haar gerechtvaardigde belangen, maakt zij een grondige afweging tussen haar belang(en) en jouw belang(en), waaronder de bescherming van jouw (privacy)rechten.

Indien je bepaalde van jouw persoonsgegevens, zoals identificatiegegevens en/of financiële gegevens, die noodzakelijk zijn in het kader van de overeenkomst, niet verstrekt,
dan kunnen wij u niet contacteren en kunnen wij u geen diensten aanbieden of leveren of kunnen wij de overeenkomst niet uitvoeren.

 • Prospectenbeheer

Wij kunnen gegevens van jou verwerken als potentiële klant met oog op prospectie, klantenwerving, in het kader van afspraken of gesprekken, contactnames, aanbreng, doorverwijzingen e.d. dan wel ter voorbereiding van een eventuele samenwerking of overeenkomst. Dit kan op grond van  onze gerechtvaardigde (commerciële) belangen die desgevallend zwaarder doorwegen op jouw (privacy)rechten (aangezien je dergelijke verwerking redelijkerwijs kan verwachten in het kader van prospectie).

 • Leveranciersbeheer

Wij verwerken jouw persoonsgegevens als leverancier, partner, dienstverlener of onderaannemer van Elitis Real Estate in het kader van de samenwerking en beheer van onze leveranciersbestanden, verwerken van offertes, uitvoering van overeenkomst(en), administratie en boekhouding.

Wij verwerken jouw persoonsgegevens (of die van de aangestelden of vertegenwoordigers van de leverancier) in het kader van de uitvoering van de (diensten)overeenkomst met de leverancier. Ofwel gebeurt dit op grond van de overeenkomst ofwel op grond van de gerechtvaardigde belangen van Elitis Real Estate in zover die zwaarder doorwegen op jouw (privacy)rechten of belangen.

 • Optimaliseren van de diensten van Elitis Real Estate

Jouw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt in het kader van het uitvoeren van tevredenheidsonderzoeken of enquêtes, hetzij digitaal, telefonisch of schriftelijk, met het oog op het optimaliseren van het dienstenaanbod van Elitis Real Estate. Dit kan op grond van de gerechtvaardigde belangen van Elitis Real Estate in zover die zwaarder doorwegen op jouw (privacy)rechten of belangen.

 • Direct marketing

Jouw persoonsgegevens kunnen gebruikt worden voor direct marketing.
Dit is het via onze nieuwsbrief of andere middelen toesturen van informatie over ons bedrijf, onze diensten,  zoals promoties, acties of andere informatie die voor jou interessant of nuttig zou kunnen zijn.

Indien je (of jouw onderneming) klant bent (is) van ons, gebeurt dit op grond van onze gerechtvaardigd belangen om te ondernemen. Indien je (of jouw onderneming) geen klant bent (is) van ons, gebeurt dit enkel op basis van jouw voorafgaande toestemming wanneer (bv. wanneer je jouw e-mailadres hebt ingegeven en dit specifiek heb aangeduid op onze website, in een inschrijvingsformulier of op enige andere wijze. Jouw toestemming is vrij en kan op elk moment worden ingetrokken door een e-mail te verzenden aan info@elitisrealestate.be.

Indien je wenst dat we jouw persoonsgegevens niet langer verwerken voor doeleinden van direct marketing dan heb je steeds het recht om bezwaar te maken (uitschrijven of je verzetten tegen dergelijke verwerking), dit kosteloos en zonder opgave van enige reden (zie ook artikel 8 hieronder). Hiervoor kan je steeds contact opnemen via info@elitisrealestate.be.

 • Het verzorgen van een optimale werking van onze website

Wanneer je onze website bezoekt of raadpleegt, kunnen bepaalde elektronische gegevens worden verwerkt, zoals cookies en IP-adres (zie artikel 4.1 hierboven).
Cookies vergemakkelijken de interactie tussen de bezoeker en de website en worden gebruikt met het oog op verbetering van de gebruikerservaring en voor de verzameling van statistieken onder de bezoekers van de website. Cookies zorgen er ook voor dat uw persoonlijke instellingen en voorkeuren worden opgeslagen of dat beeld- en geluidsmateriaal kan worden afgespeeld. Bepaalde cookies kunnen geplaatst worden door een derde, bv. voor het meten van het gebruik van een website.

Meer informatie over het gebruik van cookies vind je in onze cookie policy: [hyperlink].

 • De doorgifte van jouw gegevens aan leveranciers, onderaannemers, externe dienstverleners en/of andere contractspartijen van Elitis Real Estate of actoren of instanties voor de uitvoering van voorgaande punten (zie ook artikel 6 hieronder)
 • Het naleven van toepasselijke wetgeving, regelgeving en voorschriften

Je kan zich ten slotte niet verzetten tegen het verzamelen, bewaren en verwerken van (persoons)gegevens door Elitis Real Estate noodzakelijk om aan bepaalde wettelijke verplichtingen te voldoen.

Zo dienen wij jouw persoonsgegevens te verwerken op grond van volgende wetgeving, regelgeving en voorschriften (niet-limitatieve opsomming):

  • De Antiwitwaswet van 18 september 2017: deze wet verplicht ons een klantenonderzoek te voeren (KYC), een algemene risicobeoordeling uit te voeren (CDD) en cliëntacceptatiebeleid te voeren in het kader waarvan wij bepaalde gegevens moeten bewaren.
  • Specifieke wetgeving, reglementering en/of deontologische regels voor vastgoedmakelaars.
  • Toegestane verwerkingen, uitwisseling of doorgiftes van persoonsgegevens op basis van machtigingen verleend door overheden of toezichthoudende autoriteiten.

5.2.      Bepaalde verwerkingen door Elitis Real Estate kunnen het voorwerp uitmaken van profilering of geautomatiseerde besluitvorming. Profilering is elke vorm van individuele geautomatiseerde verwerking waarbij aan de hand van persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon worden geëvalueerd, met name met de bedoeling zijn beroepsprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen te analyseren of te voorspellen. Desgevallend zullen wij jou nader informeren over de technieken, doeleinden, gegevens, logica, belang en de verwachte gevolgen voor jou met betrekking tot dergelijke profilering. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren voor marketingdoeleinden en voor het uitsturen van specifieke mailings. Je hebt evenwel het recht om te allen tijde en kosteloos bezwaar te maken tegen dergelijke verwerking van jouw persoonsgegevens en profilering. Resultaten die voortvloeien uit profilering worden desgevallend enkel aangeboden aan klanten ter informatie of als indicatie van de haalbaarheid van de vraag. Er worden geen effectieve beslissingen genomen aan de hand van de resultaten zonder menselijke tussenkomst in het beslissingsproces.

Individuele geautomatiseerde besluitvorming is het nemen van automatische besluiten of beslissingen op basis van bij jou opgevraagde gegevens en/of jouw profiel. Dergelijke procedures of technieken zouden bijvoorbeeld kunnen bestaan wanneer de aanvaarding of prijsbepaling van de diensten van Elitis Real Estate formele regels of vooraf bepaalde, al dan niet wiskundige, formules zou volgen. Dat kan desgevallend bij massarisico’s die op statistische en niet op individuele basis worden behandeld. Zo’n automatisering kan meerdere doelen hebben: onder andere vrijheid van moment, directheid, transparantie, online simulatie en vergelijkbaarheid. Automatisering heeft niettemin het nadeel dat er geen rekening kan worden gehouden met zeer specifieke omstandigheden.  Voor dergelijke (verdergaande) vormen van profilering door Elitis Real Estate is in de regel steeds jouw voorafgaandelijke toestemming nodig, tenzij het besluit of de beslissing noodzakelijk zou zijn voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst tussen jou en Elitis Real Estate of is toegestaan op grond van bepaalde wetgeving. Mocht je het voorwerp uitmaken van dergelijke geautomatiseerde besluitvorming zal je hierover telkens geïnformeerd worden alsook over de logica erachter en over wat dit concreet betekent en de gevolgen ervan. Elitis Real Estate zal desgevallend passende maatregelen nemen ter bescherming van jouw rechten. Bovendien heb je desgevallend steeds het recht op menselijke tussenkomst in het beslissingsproces, het recht om jouw standpunt kenbaar te maken en om de gebeurlijke geautomatiseerde beslissing aan te vechten. Mocht je vragen hebben bij het resultaat van een dergelijke procedure of techniek, kan je ook een gespecialiseerde medewerker ontmoeten in een van onze kantoren of in ons hoofdkantoor, zodat je de inhoud en de totstandkoming van het resultaat goed kan begrijpen.

 

6. Wie ontvangt of verwerkt jouw persoonsgegevens nog?

6.1.      De volgende (categorieën van) ondernemingen, entiteiten of organisaties ontvangen en/of verwerken jouw persoonsgegevens (al dan niet als verwerker in opdracht van Elitis Real Estate):

 • De ondernemingen binnen de Wilink groep. Die staan opgelijst in bijlage 1 van deze Privacy Policy.
 • De ondernemingen verbonden aan de Wilink-groep of partners. Die staan opgelijst in bijlage 2 van deze Privacy Policy.
 • Autoriteiten, instanties en overheden. Het gaat dan om burgerlijke, sociale of fiscale
  autoriteiten of om inspecties of onderzoeken die worden uitgevoerd door bevoegde
  ambtenaren, politieautoriteiten of personen die van het Ministerie van Binnenlandse Zaken het statuut van privédetective hebben ontvangen. Die communicatie zal altijd strikt beperkt blijven tot de noden van het mandaat en na controle van de rechtmatigheid van de vraag en van de hoedanigheid en de bevoegdheid van de aanvrager. Als hierbij niet strikt voldaan is aan de geldende voorwaarden zal de toegang tot de informatie geweigerd (kunnen) worden.
 • Bepaalde gegevens kunnen worden doorgegeven aan het BIV of aan elk gerechtelijk of administratief orgaan in geval van een klacht of geschil.
 • Partners, leveranciers, externe dienstverleners of onderaannemers waarop Elitis Real Estate beroep doet en die jouw persoonsgegevens ontvangen en/of verwerken in het kader van de diensten van Elitis Real Estate (o.m. de IT-leveranciers van Elitis Real Estate, ondernemingen die betalings- en facturatiediensten leveren aan Elitis Real Estate en ondernemingen die diensten inzake marketing, communicatie of archivering leveren aan Elitis Real Estate).
 • De boekhouder(s), accountant(s) en bedrijfsrevisor(en) van Elitis Real Estate.
 • De verzekeringsmakelaar(s) en/of verzekeraars van Elitis Real Estate.
 • De juridische adviseur(s) van Elitis Real Estate (bv. advoca(a)t(en), gerechtsdeurwaarder(s)).

6.2.      Jouw gegevens worden niet doorgegeven aan landen buiten de Europees Economische Ruimte.

 

7. Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

7.1.      Elitis Real Estate zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk om de in artikel 5 bepaalde doeleinden te bereiken, tenzij op de bewaring of verwerking ervan bijzondere wettelijke bepalingen van toepassing zijn.

7.2.      De bewaringstermijnen variëren over het algemeen van vijf (5) tot tien (10) jaar en kunnen o.m. overeenstemmen met de verjaringstermijnen voor ((buiten)contractuele) aansprakelijkheid.

Er zijn ook andere wettelijke termijnen die kunnen gelden, zoals deze van tien (10) jaar cfr. artikel 35 van de Antiwitwaswet (de bewijsstukken of het resultaat van de raadpleging van een informatiebron omtrent identificatie van de klant en de transacties) vanaf het einde van de zakelijke relatie met de klant of zeven (7) jaar voor bepaalde boekhoudkundige en fiscale documenten of vijf (5) jaar voor bepaalde sociale documenten. Persoonsgegevens die uitsluitend worden verwerkt in het kader van direct marketing worden bewaard gedurende twee (2) jaar. Gegevens m.b.t. sollicitanten worden bijgehouden tot twee (2) à drie (3) jaar na de sollicitatie, tenzij ze worden bijgehouden om ons te verweren tegen een eventuele vordering inzake discriminatie in het rekruteringsproces, in welk geval wij de gegevens tot vijf (5) jaar nadat de kandidaat bericht kreeg dat hij niet weerhouden werd, kunnen bijhouden.

7.3.      Voor bepaalde andere gegevens kunnen er specifieke wettelijke of conventionele bewaringstermijnen gelden. In ieder geval geldt hierbij steeds het principe dat wij jouw gegevens niet langer bijhouden dan nodig.

7.4.      Na het verstrijken van de bewaringstermijn worden jouw persoonsgegevens gewist of geanonimiseerd, tenzij bepaalde wetgeving een langere termijn voorschrijft.

 

8. Wat zijn jouw rechten?

8.1.      Je hebt het recht op informatie omtrent de verwerking van jouw persoonsgegevens door Elitis Real Estate. Dit wordt je meegedeeld via deze privacy policy. Je kan ons steeds verzoeken om bijkomende informatie te verschaffen.

8.2.      Je hebt het recht om ons te verzoeken om:

 • inzage van jouw persoonsgegevens. Je kunt kosteloos één kopie van de gevraagde informatie krijgen. Indien je om bijkomende kopieën verzoekt, kan Elitis Real Estate jou hiervoor een redelijke vergoeding aanrekenen als administratieve kost.
 • verbetering van jouw persoonsgegevens (zo nodig);
 • verwijdering van jouw persoonsgegevens indien:
  • de verwerking van die gegevens niet langer noodzakelijk is voor het doeleinde waarvoor ze door Elitis Real Estate werden verwerkt;
  • je een eerder gegeven toestemming hebt ingetrokken;
  • je bezwaar maakt tegen de verwerking;
  • de persoonsgegevens onrechtmatig door Elitis Real Estate zouden zijn verwerkt;
  • dit noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichting;
  • de persoonsgegevens verwerkt zouden zijn in verband met een aanbod van online dienstverlening aan kinderen.
 • beperking van de verwerking die op jou betrekking heeft. Je hebt het recht om een beperking van de verwerking te verkrijgen indien je:
  • de juistheid van de persoonsgegevens waarover wij beschikken, betwist;
  • de verwerking onrechtmatig is en je je tegen het wissen van de persoonsgegevens verzet en in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan verzoekt;
  • Elitis Real Estate deze gegevens niet meer nodig heeft terwijl je deze gegevens wel nog nodig hebt voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering; of
  • In afwachting van een antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van Elitis Real Estate zwaarder doorwegen dan die van jou indien je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking op grond van ons gerechtvaardigd belang.

8.3.      Je hebt het recht om tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens bezwaar te maken.

Je kan te allen tijde en kosteloos bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing.

Je kan dit eenvoudig laten weten via info@elitisrealestate.be en/of via uitschrijving voor nieuwsbrieven op de website. Je zal dan van ons geen nieuwsbrieven of marketingcommunicatie meer ontvangen. In deze mailings of berichten wordt je overigens steeds de mogelijkheid geboden om je uit te schrijven.

Je kan ook te allen tijde en kosteloos bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens bij gebruik van profileringstechnieken voor marketingdoeleinden.
Je kan dit eenvoudig laten weten via
info@elitisrealestate.be.

8.4.      Je hebt het recht op overdraagbaarheid van jouw persoonsgegevens .

Je hebt het recht ons te vragen jouw persoonsgegevens die wij van jou hebben verkregen in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm te verkrijgen en om die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen. Dit recht heb je enkel indien de verwerking door Elitis Real Estate berust op jouw toestemming of de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

8.5.      Indien de verwerking van jouw persoonsgegevens gebaseerd is op jouw toestemming,
heb je het recht om jouw toestemming te allen tijde in te trekken.

8.6.      Je hebt het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – T: +32(0)2 274 48 00 – E: contact@apd-gba.be). In geval van een klacht kan je ook steeds Elitis Real Estate zelf contacteren: compliance.ere-epm@elitisrealestate.be.

8.7.      De uitoefening van jouw rechten, zoals hierboven uiteengezet, is steeds afhankelijk van de vereisten en voorwaarden zoals bepaald in de wetgeving inzake gegevensbescherming / AVG.

8.8.      Voor de uitoefening van bovenstaande rechten kan je ons eenvoudigweg contacteren via drie beheerslijnen:

 1. De eerste lijn bestaat erin dat je rechtstreeks contact opneemt met jouw commerciële
  vertegenwoordiger of met een van onze kantoren, schriftelijk of via e-mail (contactgegevens: zie artikel 3 hierboven).
 2. In tweede lijn je jouw vraag elektronisch via het e-mailadres info@elitisrealestate.be.
 3. De derde lijn bestaat erin dat je onze Data Protection Officer contacteert op het emailadres compliance.ere-epm@elitisrealestate.be.

Hierbij moet je je steeds afdoende identificeren. Wanneer wij redenen hebben om te twijfelen aan jouw identiteit mogen wij jou om aanvullende informatie vragen die nodig is ter bevestiging van jouw identiteit. Doorgaans zullen wij een kopie van uw identiteitskaart vragen om te verifiëren wie effectief een verzoek indient. Je zorgt er best voor dat alle informatie of gegevens die niet nodig zijn voor de verificatie en bevestiging van jouw identiteit zwart worden gemarkeerd of anderszins worden verwijderd of onleesbaar worden gemaakt (m.i.v. jouw Rijksregisternummer).

–> Nog vragen?
Contacteer ons gerust: via onze website https://elitisrealestate.be/nl/contact-ons/ of op info@elitisrealestate.be.

 

PRIVACY BELEID – BIJLAGE 1

ELITIS REAL ESTATE NV
KBO 0677.629.627

Bijlage 1

De Wilink-groep bestaat uit volgende vennootschappen en activiteiten:

 • WILINK INSURANCE NV:
  • Erkend verzekeringsmakelaar.
  • Erkend makelaar in hypothecaire kredieten en consumentenkredieten.
  • KBO 0403.275.718
  • Zetel: Boulevard Baudouin 1er, 25 – 1348 Louvain-la-Neuve
 • INGENIA ADVICE NV:
  • Erkend verzekeringsmakelaar.
  • KBO 0875.685.316
  • Zetel: Boulevard Baudouin 1er, 25 – 1348 Louvain-la-Neuve
 • ALTRO FINANCIAL SOLUTIONS NV:
  • Erkend verzekeringsmakelaar.
  • Erkend verbonden agent in hypothecaire kredieten en consumentenkredieten.
  • Erkend agent is bank- en beleggingsdiensten.
  • KBO 0451.832.334
  • Zetel: Boulevard Baudouin 1er, 25 – 1348 Louvain-la-Neuve
 • WILINK REAL ESTATE NV:
  • Erkend vastgoedmakelaar, BIV 510.120.
  • KBO 0861.913.591
  • Zetel: Rijvisschestraat 124 – 9052 Gent
 • ELITIS REAL ESTATE NV:
  • Erkend vastgoedmakelaar, BIV 510.120.
  • KBO 0677.629.627
  • Zetel: Rijvisschestraat 124 – 9052 Gent
 • ELITIS PROPERTY MANAGEMENT NV:
  • Erkend vastgoedmakelaar, BIV 510.120.
  • KBO 0479.544.442
  • Zetel: Boulevard Baudouin 1er, 25 – 1348 Louvain-la-Neuve
 • ELITIS INSURANCE NV:
  • Gevolmachtigde onderschrijver.
  • KBO 0818.415.130
  • Zetel: Rue Emile Francqui 4 – 1435 Mont-Saint-Guibert
 • FINTEAM BV:
  • Erkend verzekeringsmakelaar.
  • Erkend makelaar in hypothecaire kredieten en consumentenkredieten.
  • KBO 0767.805.478
  • Zetel: Kwadestraat 153 bus 0.1 – 8800 Roeselare

PRIVACY BELEID – BIJLAGE 2

ELITIS REAL ESTATE NV
KBO 0677.629.627

Bijlage 2

De Wilink-groep is verbonden met de volgende ondernemingen of partnermaatschappijen:

 • ALTRO FINANCE & INSURANCE BELGIUM NV:
  • Holding Wilink-groep
  • KBO 0894.334.951
  • Zetel: Boulevard Baudouin 1er, 25 – 1348 Louvain-la-Neuve
 • COPAWIN NV:
  • Bestuur Wilink-groep
  • KBO 0753.994.658
  • Zetel: Boulevard Baudouin 1er, 25 – 1348 Louvain-la-Neuve