fbpx

Privacybeleid

PRIVACY BELEID

1. Inleiding

 1. Elitis Real Estate N.V. (hierna ‘Elitis’) respecteert uw recht op bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt voor een optimale bescherming van uw gegevens.
 2. Aangezien Elitis het doel van en de middelen voor de verwerking van uw Persoonsgegevens vaststelt, is zij verwerkingsverantwoordelijke van uw Persoonsgegevens. U dient hiervoor bij registratie voor het gebruik van de Website van Elitis de uitdrukkelijke toestemming te verlenen om gebruik te maken van uw Persoonsgegevens voor de doeleinden bepaald in artikel 6 hieronder.
 3. Deze verwerking gebeurt op basis van dit Privacy Beleid.

2. Toepasselijkheid van het Privacy Beleid

 1. Dit Privacy Beleid is van toepassing op alle personen wiens gegevens worden verwerkt via de softwareapplicatie van Elitis en die bij hun registratie hun uitdrukkelijke toestemming hebben verschaft om hun Persoonsgegevens door Elitis te laten verwerken voor de doeleinden bepaald in artikel 6 hieronder.
 2. Het gebruik van de informatie die Elitis verzamelt en verwerkt is onderhavig aan het Privacy Beleid dat in werking is op het ogenblik dat deze informatie wordt verzameld en verwerkt. Elitis zal dit Beleid van tijd tot tijd aanpassen. Indien Elitis enige materiële aanpassingen maakt aan de manier waarop zij persoonsgegevens verzamelt of verwerkt, zal zij deze aanpassing tijdig aankondigen.
 3. Gebruikers, zoals hieronder gedefinieerd, zijn gebonden door elke aanpassing aan het Privacy Beleid van zodra zij de softwareapplicatie van Elitis gebruiken nadat deze aanpassingen werden aangekondigd, tenzij wanneer deze wijzigingen zo fundamenteel zijn dat Elitis van mening is dat zij voorafgaand uw uitdrukkelijke instemming nodig heeft.

3. Definities

 1. . De volgende definities zijn van toepassing:
  • (1) “Doeleinden”: de doeleinden voor Verwerking zoals bepaald in artikel 6 hieronder;
  • (2) “Elitis”: Elitis Real Estate N.V., met maatschappelijke zetel te 9052 Gent, Rijvisschestraat 124, met e-mailadres privacy@elitisrealestate.be ;
  • (3) “Gebruikers”: vastgoedontwikkelaars en vastgoedmakelaars die door middel van een persoonlijke login gebruik maken van de Website.
  • (4) “Persoonsgegevens”: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de Betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon;
  • (5) “Verwerking”: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedures, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens;
  • (6) “Website”: de softwareapplicatie “Elitis”, met name een platform voor het aanbod van bouwgronden aan vastgoedontwikkelaars, voor het faciliteren van de samenwerking tussen vastgoedontwikkelaars en vastgoedmakelaars voor vastgoedprojecten, en voor het faciliteren van de verkopen van vastgoedprojecten (beheer van relevante informatie en documentatie, ter beschikking stellen van deskundigen, …),

4. Persoonsgegevens verzameld en verwerkt door Elitis

 • a) Persoonsgegevens die u ter beschikking stelt aan Elitis
  • I. Persoonsgegevens van de Gebruikers
   • De Persoonsgegevens die u zelf aan Elitis via de Webiste ter beschikking stelt, zijn:
    • (a) Uw naam en voornaam;
    • (b) Uw adres, zijnde straat en huisnummer, postcode, stad en land;
    • (c) Uw e-mail adres;
    • (d) Uw (mobiel) telefoonnummer;
  • II. Persoonsgegevens van andere Betrokkenen
   • De Persoonsgegevens die u zelf aan Elitis via de Webiste ter beschikking stelt, of de Persoonsgegevens die uw makelaar aan Elitis ter beschikking stelt, zijn:
    • (a)  Uw naam en voornaam;
    • (b)  Uw adres, zijnde straat en huisnummer, postcode, stad en land;
    • (c) Uw e-mail adres;
    • (d)  Uw (mobiel) telefoonnummer;
    • (e)  Identiteitskaartnummer
    • (f)  Rijksregisternummer
    • (g)  Bankrekeningnummer en bankinstelling
  • U waarborgt omtrent deze gegevens dat ze nauwkeurig en correct zijn.
 • b) Automatische verwerking van persoonsgegevens
  • Wanneer u de Website gebruikt, zal Elitis automatisch enkele gegevens verzamelen en verwerken met betrekking tot uw browser of uw mobiel toestel:
   • (a)  uw IP adres
   • (b)  uw type browser
   • (c)  uw mobiel netwerk provider
   • (d)  de volgende informatie met betrekking tot uw mobiel toestel of browser:
    • uuid
    • producent
    • model
    • platform
    • OS versie
    • OS taal
    • OS gebruikers taal
    • Batterij niveau
    • Batterij aan het opladen (Ja/Nee)
   • (e)  applicatie ID’s
   • (f)  cookie informatie
   • (g)  informatie met betrekking tot uw gebruik van de Website, inclusief de pagina’s die u bezoekt;

5. De rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens

 1. De verwerking van uw Persoonsgegevens door Elitis gebeurt:
  • I. Persoonsgegevens van de Gebruikers
   • (a)  op basis van de ondubbelzinnige, vrije en geïnformeerde toestemming die u hieromtrent verleent aan Elitis voor wat betreft de doeleinden (e) en (f) onder punt 6.1.I, en
   • (b)  om de uitvoering van de overeenkomst(en) die Elitis met u heeft gesloten, te kunnen uitvoeren voor zover de Gebruiker een natuurlijke persoon is.
   • (c) om de gerechtvaardigde belangen van Elitis, met name de uitvoering en de uitbreiding van haar activiteiten, alsook de uitvoering van haar overeenkomsten met de bouwpromotor of de makelaar waarvan de Gebruiker een aangestelde is, mogelijk te maken.
  • II. Persoonsgegevens van andere Betrokkenen
  • (a)  op basis van de ondubbelzinnige, vrije en geïnformeerde toestemming die u hieromtrent verleent aan Elitis voor wat betreft direct marketing
  • (b)  om de gerechtvaardigde belangen van Elitis, met name de uitvoering van haar overeenkomsten met de bouwpromotor en de makelaar waarbij de Betrokkene betrokken partij is, mogelijk te maken.

6. Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens

 1. Uw Persoonsgegevens worden door Elitis verzameld en verwerkt, enkel en alleen voor de volgende doeleinden:
  • I. Wat betreft de Gebruikers
   • (a)  uw registratie en authenticatie bij het gebruik van de Website mogelijk te maken;
   • (b)  u toe te laten om gebruik te kunnen maken van de Website;
   • (c)  Elitis toe te laten om ten behoeve van alle Gebruikers de inhoud, de werking en beveiliging van de Website te kunnen analyseren, personaliseren en optimaliseren;
   • (d)  klantenondersteuning te verlenen aan Gebruikers via e-mail (o.a. het beantwoorden van vragen en het voorzien van opgevraagde informatie);
   • (e)  voor het bijhouden van statistieken met het oog op de terbeschikkingstelling van die statistieken (al dan niet tegen een vergoeding) aan derden, zoals doch niet beperkt tot beroepsinstituten, overheidsinstanties, etc.;
   • (f)  direct marketing te voeren;
  • II. Wat betreft de andere Betrokkenen
   • (a)Het reserveren van een onroerend goed voor de Betrokkene als kandidaat-koper;
   • (b)  Het opmaken van de nodige overeenkomsten in het kader van de aankoop van een onroerend goed door de Betrokkene ;
   • (c)  Het faciliteren van de koopprocedure voor de Betrokkene tussen ondertekening van de koopovereenkomst en de voorlopige oplevering;
   • (d)  Om klantenondersteuning te verlenen via e-mail (o.a. het beantwoorden van vragen en het voorzien van opgevraagde informatie);
   • (e)  Om Elitis toe te laten haar diensten aan haar klanten uit te voeren;
   • (f)  Om met de Betrokkene te kunnen communiceren;(g)  Om direct marketing te voeren
  • Voor zover u zich heeft ingelogd op de Website worden uw Persoonsgegevens ook verwerkt voor:
   • (h)uw registratie en authenticatie bij het gebruik van de Website mogelijk te maken;
   • (i) u toe te laten om gebruik te kunnen maken van de Website;
   • (j) Elitis toe te laten om de inhoud, de werking en beveiliging van de Website te kunnen analyseren, personaliseren en optimaliseren;
  • Elitis zal uw Persoonsgegevens niet verwerken op een manier die onverenigbaar is met deze Doeleinden.
  • Indien Elitis overweegt het gebruik van Persoonsgegevens voor andere doeleinden te gebruiken, zal zij hiertoe voorafgaandelijk uw ondubbelzinnige, vrije en geïnformeerde toestemming vragen.
 2. Elitis benadrukt dat u bezwaar kan maken tegen de bekendmaking of het gebruik van uw Persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden of gerichte reclame op basis van uw surfgedrag.
 3. Elitis zal het gebruik van uw Persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden en gerichte reclame op basis van uw surfgedrag deactiveren na ontvangst van uw verzoek per e-mail naar privacy@elitisrealestate.be met als onderwerp: “Bezwaar tegen het gebruik van Persoonsgegevens voor marketingdoeleinden”.

7. Verwerking van Persoonsgegevens door onderaannemer(s)

 1. Elitis kan een beroep doen op onderaannemers voor de verwerking van de Persoonsgegevens voor de Doeleinden zoals bepaald in artikel 6.
 2. Elitis zal enkel een beroep doen op onderaannemers die de Persoonsgegevens van Elitis verkrijgen, met de bedoeling deze te verwerken in opdracht van Elitis nadat de Persoonsgegevens overgedragen zijn (i) in overeenstemming met Elitis’s instructies en (ii) in overeenstemming met Elitis’s verbintenis naar de Gebruikers en de andere Betrokkenen toe zoals uiteengezet in dit Privacy Beleid.
 3. Elitis doet op dit ogenblik een beroep op de volgende onderaannemer(s):
  • Aaltra BVBA – Brusselsesteenweg 202 – 9090 Melle
  • Trust Team NV – Evolis 78 – 8500 Kortrijk

8. Delen van Persoonsgegevens

 1. Elitis maakt uw Persoonsgegevens niet zonder uw toestemming over aan iemand buiten Elitis. U aanvaardt echter uitdrukkelijk dat Elitis uw Persoonsgegevens deelt met:
  • haar zelfstandige medewerkers en personeelsleden, die volgens haar instructies en onder haar strikt toezicht bepaalde verwerkingshandelingen stellen;
  • overheidsinstanties of derden, in zoverre Elitis daartoe verplicht is op grond van de geldende wetgeving of een rechterlijk bevel;
  • de notarissen die de verwerking organiseren van de verkoopovereenkomst waarbij de Betrokkene betrokken is
 2. Enkel voor de Betrokkene-kopers ook nog aan
  • de vastgoedmakelaar (inclusief zijn/haar zelfstandige medewerkers en bedienden) langswaar u in contact bent gekomen met Elitis
  • de ontwikkelaar/verkoper waarvan u het onroerend aankoopt
  • de expert bij oplevering: indien u via Elitis een expert heeft aangesteld om u bij te staan bij de voorlopige oplevering

Elitis deelt de Persoonsgegevens met de in artikel 7 bedoelde onderaannemers enkel en alleen voor zover nodig voor de Doeleinden.

9. Opslag van Persoonsgegevens

 1. Elitis bewaart de Persoonsgegevens in een formaat dat de identificatie van uw gegevens toelaat, voor de termijn nodig voor de Doeleinden bepaald in artikel 6.

10. Toegang tot Persoonsgegevens en Overdraagbaarheid, Rechtzetting of Verwijdering van Persoonsgegevens

 • a) Inzage en rechtzetting Persoonsgegevens
  1. U kan toegang tot uw Persoonsgegevens krijgen, deze bijstellen of rechtzetten, door een e-mail te sturen naar privacy@elitisrealestate.be en een kopie van uw identiteitskaart bij te voegen.
  2. U kan tevens uw Persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm verkrijgen, indien u deze wenst over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.
  3. De lijst met Persoonsgegevens kan veranderen naar mate de Website wordt aangepast.
  4. Zelfs na de bijstelling en rechtzetting van uw Persoonsgegevens kunnen kopieën daarvan elders zichtbaar blijven, voor zover uw Persoonsgegevens gedeeld werden met anderen, of verdeeld werden ingevolge uw privacy instellingen, of gekopieerd werden door andere Gebruikers.
  5. Als u vragen heeft met betrekking tot de toegang tot uw Persoonsgegevens, kan u een e-mail sturen naar privacy@elitisrealestate.be
 • b) Recht op verwijdering van uw Persoonsgegevens
  • Elitis zal uw Persoonsgegevens van de Website verwijderen na ontvangst van uw verzoek per e-mail naar privacy@elitisrealestate.be met als onderwerp: “Verwijdering van Persoonsgegevens”. U dient bij deze e-mail een kopie van uw identiteitskaart bij te voegen, en aan te geven welke Persoonsgegevens er verwijderd dienen te worden.
  • Zelfs na het verwijderen van uw Persoonsgegevens, kunnen kopieën daarvan elders zichtbaar blijven, voor zover de Persoonsgegevens gedeeld werden met anderen, of verdeeld werden ingevolge uw privacy instellingen, of gekopieerd werden door andere Gebruikers. Elitis zal redelijke maatregelen nemen om derde partijen aan wie uw Persoonsgegevens werden overgemaakt op de hoogte te stellen van uw verzoek om iedere reproductie van uw Persoonsgegevens te wissen.
  • Verwijderde Persoonsgegevens zullen in geen geval op de backup van Elitis blijven voor meer dan honderdtachtig (180) dagen.

11. Beperking van de verwerking

 • U heeft het recht Elitis te verzoeken om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken, indien:
  • u de juistheid van de Persoonsgegevens betwist;
  • de Verwerking onrechtmatig is, en u een beperking van de verwerking verkiest in plaats van de wissing van de gegevens;
  • Elitis uw Persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de Doeleinden bepaald in artikel 6, terwijl u deze wel nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
  • u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking.

Indien u een beperking van de verwerking van uw Persoonsgegevens wenst, dient u een e-mail te sturen naar privacy@elitisrealestate.be en een kopie van uw identiteitskaart bij te voegen.

12. Recht van bezwaar

 1. U heeft het recht zich te verzetten tegen het verwerken van uw Persoonsgegevens, indien u zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen aanhaalt die verband houden met uw bijzondere situatie. Met “zwaarwegend” wordt bedoeld dat u redenen dient aan te tonen die erop wijzen dat de verwerking voor u nadelige gevolgen kan hebben.
 2. “Gerechtvaardigd” wijst op gegevens waaruit zou blijken dat de verwerking gebeurt zonder wettelijke basis, of onrechtmatig is.

Indien u een bezwaar wenst te uiten tegen een verwerking van uw Persoonsgegevens, dient u een e-mail te sturen naar privacy@elitisrealestate.be en een kopie van uw identiteitskaart bij te voegen.

13. Verwijdering van uw profiel

 1. Elitis zal uw Profiel verwijderen na ontvangst van uw verzoek per e-mail naar privacy@elitisrealestate.be met als onderwerp: “Verwijdering van Profiel” voor zover dit niet in strijd is met de legitieme belangen van Elitis of voor de uitvoering van de overeenkomsten die Elitis is aangegaan. U dient bij deze e-mail een kopie van uw identiteitskaart bij te voegen. Elitis zal eveneens uw Profiel verwijderen ingeval u geen gebruik meer heeft gemaakt van dit Profiel gedurende een termijn van minstens 2 jaar
 2. Als uw Profiel wordt verwijderd, zullen uw Persoonsgegevens verwijderd worden van de Website en van de servers van Elitis. Deze verwijdering wordt zo snel als mogelijk verwerkt, en er zullen geen overblijvende kopieën van uw profiel in de backup achterblijven voor meer dan honderdtachtig (180) dagen.

14. Veiligheid en Confidentialiteit van uw Persoonsgegevens

a) Algemeen

 1. Elitis zal alle technische en organisatorische maatregelen nemen om de veiligheid en de confidentialiteit van uw Persoonsgegevens te verzekeren om de onbedoelde, onbevoegde of onwettige (i) vernieling, wijziging, aanpassing of verlies van Persoonsgegevens en/of (ii) mededeling van of toegang tot de Persoonsgegevens, en/ of (iii) manieren van Verwerking te vermijden.
 2. De veiligheidsmaatregelen zullen in overeenstemming zijn met de toepasselijke wetgeving omtrent de bescherming van Persoonsgegevens en zullen afgestemd zijn op de risico’s eigen aan de Verwerking en de aard van de Persoonsgegevens die worden verwerkt, rekening houdend met de stand van de techniek en de uitvoeringskosten die dit met zich meebrengt. Elitis zal u onmiddellijk op de hoogte brengen van elke inbreuk op deze veiligheid of confidentialiteit, tenzij een wettelijk verbod hiertoe voorhanden is.
 3. Elitis zal alle maatregelen implementeren die nodig zijn zodat haar werknemers zich voegen naar de verplichtingen aangaande uw Persoonsgegevens, en zal de werknemers die een nood aan toegang tot deze Persoonsgegevens hebben, elk individueel een confidentialiteitsovereenkomst laten ondertekenen.
 4. De Website kan links bevatten naar andere websites. Elitis is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het privacy beleid en/of de privacy gebruiken van andere websites. U zal zich derhalve moeten informeren omtrent het privacy beleid van de website in kwestie zelf.

b) Persoonsgegevens van de Gebruikers van de Website

 1. De Persoonsgegevens gelinkt aan uw Profiel op de Website zijn voor uw privacy en veiligheid beschermd door middel van een wachtwoord. U dient onbevoegde toegang tot uw Profiel en uw Persoonsgegevens te vermijden door nauwkeurig een wachtwoord te kiezen en dit afdoende te beschermen, en door de toegang tot uw computer en browser te limiteren door u af te melden na elk gebruik van uw Profiel.

15. Doorgifte van Persoonsgegevens naar Derde Landen

 1. Als u de Website gebruikt terwijl u zich buiten de Europese Unie bevindt, kunnen uw Persoonsgegevens doorgegeven worden naar landen buiten de Europese Unie. Deze landen bieden mogelijk geen afdoend beschermingsniveau in vergelijking met het beschermingsniveau van persoonsgegevens in de Europese Unie.

16. Melding van een inbreuk

 1. Indien er een inbreuk in verband met uw Persoonsgegevens heeft plaatsgevonden die een hoog risico inhoudt voor uw rechten en vrijheden, zal Elitis u hier uitdrukkelijk van op de hoogte brengen.
 2. Elitis zal u meer bepaald in kennis stellen van:
  • de aard van de inbreuk;
  • de gegevens die aan de Commissie werden meegedeeld;
  • de genomen maatregelen.

17. Cookies

 1. Tijdens uw gebruik van de Website kunnen er cookies op uw smartphone, tablet of computer (hierna ‘Computer’) worden gedownload.
 2. Het downloaden van cookies op uw Computer zal steeds onderworpen zijn aan onderstaande bepalingen. Deze bepalingen geven u duidelijke en volledige informatie over de cookies die Elitis gebruikt en hun doel.

a) Wat is een cookie?

De term ‘Cookies’ behelst alle minibestanden die voorlopig worden opgeslaan op de werkpost van de bezoeker of de server van het Platform, en uittreksels bevatten van informatie die tijdens een berichtenuitwisseling tussen de bezoeker en de server – die op zijn beurt met het “web” verbonden is – werd overgedragen of gegenereerd.

Cookies zijn dus in feite de sporen van de dialoog die heeft plaatsgevonden tussen de internetgebruiker en de server. Cookies hebben voornamelijk tot doel om informatie te verzamelen over uw bezoeken aan websites en om u gepersonaliseerde diensten aan te bieden. Ze slaan een eenvoudige, aselecte identificatiecode op uw computer op.

De cookies op uw Computer worden beheerd door uw webbrowser.

b) Waarom gebruikt Elitis cookies ?

De Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om uw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere Gebruikers.

Cookies worden op uw Computer opgeslagen om volgende redenen:

 • Zij helpen de werking van de Website te verbeteren;
 • Zij helpen te begrijpen wat de interesses van de Gebruikers zijn; en
 • Zij laten toe te meten hoe doeltreffend de inhoud van de Website is;
 • De gebruiksvoorwaarden toe te passen en te handhaven, fraude te voorkomen en de Website maximaal te beveiligen;

Cookies helpen Elitis om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u de Website bezoekt en laat tevens toe de Website te optimaliseren.

De informatie die met behulp van cookies wordt verkregen, laat niet toe om gegevens te verzamelen die u als Gebruiker identificeren. Zij laat enkel toe de Computer die wordt gebruikt te identificeren.

c) Welke soorten cookies worden gebruikt ?

 • ‘Sessiecookies’: tijdelijke cookies die worden verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.
 • ‘Functionele cookies’: cookies die worden gebruikt voor de overdracht van signalen over een netwerk of voor het uitvoeren van een door u opgevraagde dienst (bijv. om geluid of beeld af te spelen). De Website gebruikt deze cookies om de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren.
 • ‘Webanalysecookies’: cookies om anonieme statistieken samen te stellen met het oog op verbetering van de werking van de Website. Zo maakt de Website gebruik van Google Analytics (d.i. een webanalyse dienst waarbij cookies worden gebruikt om anonieme samenvattende statistieken te maken), met inbegrip van Google Display Netwerk (d.i. een verzameling van websites waarop AdWords- advertenties worden weergegeven) en Google’s DoubleClick Platform (d.i. technologie waarmee digitale advertenties kunnen worden gemaakt en beheerd en waarmee transacties kunnen worden uitgevoerd).
 • ‘Cookies van derden’: computertoepassingen van derden waarmee Gebruikers de inhoud van de Website kunnen delen met andere mensen of hun mening over de inhoud van de Website aan andere mensen kenbaar kunnen maken. Dit is met name het geval bij knoppen als ‘Delen’, ‘Vind ik leuk’ van sociale netwerken als Facebook, Google+, Twitter, enz. Voor meer informatie kunt u terecht op de volgende sociale netwerksites: http://www.facebook.com/about/privacy/ – http://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/.

U doet er goed aan het privacybeleid van deze sociale netwerken te bekijken om kennis te nemen van de doeleinden (waaronder reclame) van het gebruik van navigatie- informatie die verzameld kan worden aan de hand van deze toepassingsknoppen.

De meeste cookies hebben een permanente duurtijd. Ze worden automatisch verwijderd na een periode van twee jaar na uw laatste gebruik van de Website, of wanneer u als Gebruiker hiertoe uitdrukkelijk een handeling stelt (door de historiek of de software die de cookies surveilleert te wissen).

d) Deze cookies worden gebruikt voor

 • (i)  Browserbeheer,
 • (ii)  Verbinding en authenticatie als geregistreerd lid,
 • (iii)  Opslag van voorkeuren,
 • (iv)  Opslag van gegevens van de gebruiker,
 • (v)  Op de gebruiker gerichte veiligheidsinformatie,
 • (vi)  Statistieken voor het optimaliseren van het Platform,
 • (vii)  Statistieken over kijkcijfers of de bezoekherkomst van het Platform,
 • (viii)  Load Balancing,
 • (ix)  Het delen van inhoud,
 • (x)  Opvolging of tracking,
 • (xi)  Mededeling van de (verzamelde) gegevens aan derden (bijv. sociale netwerk sites), en
 • (xiii) Enig ander rechtmatig gebruik van cookies, metabestanden en sporen van de transactie-inhoud, en waarbij de transactie gegevens genereert die noodzakelijk zijn om de verrichtingen te kunnen voortzetten (bijvoorbeeld zoals bij een bestelling).

e) Hoe kan u cookies beheren?

 • U heeft het recht zich te verzetten tegen het gebruik van cookies, uw toestemming hieromtrent in te trekken, of de cookies te beheren. Door uw instellingen aan te passen, kan u uw navigatie op het internet wijzigen alsook de toegangsvoorwaarden voor bepaalde diensten die het gebruik van cookies vereisen. U kan er altijd voor kiezen om alle cookies uit te schakelen, of uw wensen ten aanzien van cookies te wijzigen via de hieronder beschreven middelen.
 • De instellingen van uw webbrowser:
  • Per browser gelden andere cookie-instellingen. U kan ervoor kiezen om uw browser zo in te stellen dat cookies worden opgeslagen op uw Computer of dat deze helemaal worden verwijderd, hetzij stelselmatig of op basis van afzender. U heeft ook de mogelijkheid om uw browser zo in te stellen dat u telkens wordt gevraagd of u cookies wilt accepteren of afwijzen, nog voordat een cookie wordt opgeslagen op uw Computer.
  • De configuratie is per browser verschillend. Dit wordt beschreven in het Help-menu van uw browser, wat u zal toelaten te weten op welke wijze u uw wensen met betrekking tot cookies kan aanpassen. De procedure voor elke browser wordt beschreven op hun respectievelijke website.
 • U kan bovengenoemde Google Analytics-advertentiefuncties blokkeren, o.a. via de Google ‘Advertentie-instellingen’, via de Google ‘Advertentie-instellingen voor mobiele apps’ of via de Google Analytics Opt-out Browser Add-on (voor meer info: http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html).
 • Bepaalde types cookies zijn echter cruciaal voor de goede werking van de Website. Voor verdere informatie over het verwijderen of blokkeren van cookies kan u volgende website bezoeken: http://www.aboutcookies.org.

f) Toestemming

 1. Het gebruik of het opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op uw Computer is steeds onderworpen aan uw toestemming, tenzij wanneer deze worden geplaatst met als uitsluitend doel om de verzending van een communicatie via een elektronisch communicatienetwerk uit te voeren of om een uitdrukkelijk door u gevraagde dienst te leveren wanneer dit hiervoor strikt noodzakelijk is.
 2. Bij het downloaden, installeren of gebruiken van het Platform, stemt u er mee in dat Elitis informatie op uw Computer opslaat en toegang krijgt tot informatie van uw Computer. In het bijzonder gaat dit over informatie zoals technische informatie over het toestel, het nummer ervan, mobiele applicaties op het toestel, naam van het toestel, e-mailadres geïnstalleerd op het toestel, relevante identificators van het toestel, OS versie, naam telecomoperator, telefoonnummer en SIM kaart. U aanvaardt bovendien ook dat het (geïnformeerd) verder surfen (“further browsing”), zal aanzien worden als een positieve actie waarmee u uw toestemming geeft.

g) Hoelang bewaart Elitis de cookies

 • De gegevens verzameld a.d.h.v. cookies worden maximaal twee jaar bewaard.
 • Voor verdere informatie over deze Cookie Policy kan u steeds een e-mail sturen naar privacy@elitisrealestate.be

18. Vragen of opmerkingen

U kan steeds een e-mail sturen naar privacy@elitisrealestate.be indien u vragen of opmerkingen heeft in verband met de bescherming van uw Persoonsgegevens tijdens het gebruik van de Website. Elitis zal al het mogelijke doen om uw bezorgdheden te verhelpen.

19. Klachten

Indien u alsnog niet tevreden bent over de wijze waarop uw Persoonsgegevens worden verwerkt, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsauthoriteit.

Door het accepteren van dit Privacy Beleid:

 • Bevestigt u dat u volledig geïnformeerd bent over dit Privacy Beleid en u zich ervan bewust bent dat dit Beleid zal aangepast worden van tijd tot tijd;
 • Geeft u Elitis uitdrukkelijk uw toestemming om uw Persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken zoals bepaald in punt 4, voor de Doeleinden bepaald in punt 6;
 • Geeft u Elitis uitdrukkelijk uw toestemming tot het gebruik van cookies zoals bepaald in punt 17.